امنیت

انواع مجوزهای Splunk Enterprise

انواع مجوزهای Splunk Enterprise

هر نمونه از نرم افزار Splunk به مجوز نیاز دارد. مجوزهای نرم افزار Splunk ویژگی هایی را که به آنها دسترسی دارید و مقدار داده ها را می توان نمایه کرد ، مشخص می کند. به عنوان مشتری ، با مجوزهایی برای نمونه پلتفرم Splunk مانند Splunk Enterprise و مجوز برنامه برتر مانند Enterprise Security کار خواهید کرد.

مجوزهای Splunk Enterprise

مجوزهای Splunk Enterprise متداول ترین انواع مجوزها هستند. آنها دسترسی به مجموعه کامل ویژگی های Splunk Enterprise را در محدوده مشخصی از داده های نمایه شده در روز یا تعداد vCPU فراهم می کنند.

مجوز Splunk Enterprise

مجوز Enterprise با مصرف روزانه داده ها اندازه گیری می شود و باید خریداری شود. در اینجا شرایط این نوع مجوز وجود دارد:

 • مجوز Enterprise به شما امکان دسترسی به تمام ویژگی های Splunk Enterprise را می دهد.
 • مجوز Enterprise برای نصب های یک نمونه و توزیعی Splunk Enterprise است.
 • مجوزهای Enterprise را می توان انباشته و به مجموعه های مجوز اختصاص داد. برای کسب اطلاعات در مورد تقسیم یا تخصیص بخشهای یک پروانه ، به اختصاص مجوز مراجعه کنید .
 • مجوز Enterprise را می توان با حجم نمایه سازی روزانه خریداری کرد. برای خرید اطلاعات ، به  سوالات متداول قیمت گذاری Splunk Enterprise مراجعه کنید .
 • مجوز Enterprise نمی تواند با مجوز مبتنی بر زیرساخت انباشته شود.
 • مجوز Enterprise در حال حاضر تخلفات مجوز را برای مجموعه مجوزهای 100 گیگابایتی داده در روز یا بیشتر اعمال نمی کند.
 • اگر پشته مجوز شما کمتر از 100 گیگابایت داده در روز باشد و تعدادی اخطار مجوز وجود داشته باشد ، مجوز Enterprise مانع از جستجو می شود. برای اطلاع از هشدارها و تخلفات مجوز ، ببینید چه اتفاقی در هنگام نقض مجوز رخ می دهد؟

برای اطلاعات در مورد خرید مجوز Enterprise برای Splunk Enterprise با Splunk Sales تماس بگیرید .

مجوز زیرساخت Splunk Enterprise

مجوز زیرساخت Enterprise با تخصیص vCPU اندازه گیری می شود و باید خریداری شود. در اینجا شرایط این نوع مجوز وجود دارد:

 • مجوز زیرساخت Enterprise به شما امکان دسترسی به تمام ویژگی های Splunk Enterprise را می دهد.
 • مجوز زیرساخت Enterprise برای نصب های یک نمونه و توزیعی است.
 • مجوزهای زیرساخت Enterprise را می توان انباشته و به استخرها اختصاص داد. برای کسب اطلاعات در مورد تقسیم یا تخصیص بخشهای یک پروانه ، به اختصاص مجوز مجوز مراجعه کنید .
 • مجوز زیرساخت Enterprise را می توان با تعداد vCPU خریداری کرد. برای خرید اطلاعات ، به قیمت گذاری مبتنی بر زیرساخت مراجعه کنید .
 • مجوز زیرساخت Enterprise نمی تواند با مجوز مبتنی بر حجم انباشته شود.
 • مجوز زیرساخت Enterprise در حال حاضر تخلفات مجوز را برای استفاده بیش از حد vCPU اعمال نمی کند.

برای اطلاعات در مورد خرید مجوز Enterprise برای Splunk Enterprise با Splunk Sales تماس بگیرید .

مجوزهای Splunk Enterprise را مقایسه کنید

برای مقایسه انواع مجوز Splunk Enterprise با این جدول مشورت کنید:

شرایط مجوز شرکتی:
با کمتر از 100 گیگابایت داده در روز پشته مجوز
شرکت:
با 100 گیگابایت داده در روز یا پشته مجوز بزرگتر
سازمانی: زیرساخت (vCPU)
در حال حاضر جستجو را مسدود می کند در حالی که تخلف دارد آره نه نه
به صورت داخلی ثبت می شود و هنگام هشدار یا تخلف پیام را در Splunk Web نمایش می دهد آره آره نه
پشته هایی با مجوزهای دیگر آره آره نه
مجموعه ویژگی های Splunk Enterprise کامل را فعال می کند آره آره آره

مجوزهای توسعه دهنده Splunk

دو مجوز توسعه دهنده Splunk مختلف وجود دارد ، مجوز Dev / Test و جواز توسعه دهنده:

مجوزهای توسعه دهنده Splunk برای توسعه و آزمایش است و نمی تواند برای موارد استفاده تولید استفاده شود.

مجوز Dev / Test

مجوز Dev / Test فقط برای مشتریانی که مجوز Splunk Enterprise دارند در دسترس است. قبل از انتقال تغییرات به تولید ، توسط مشتریان با محیط های پیش تولید برای آزمایش به روزرسانی ها و ارزیابی تغییرات پیکربندی برنامه های سفارشی استفاده می شود. در اینجا شرایط این نوع مجوز وجود دارد:

 • مجوز Dev / Test دسترسی محدودی به ویژگی های Splunk Enterprise می دهد.
 • مجوز Dev / Test فقط برای نصب های مستقل و در یک نمونه استفاده می شود.
 • مجوز Dev / Test را نمی توان با مجوزهای دیگر انباشته کرد.
 • مجوز Dev / Test پس از 6 ماه منقضی می شود. با استفاده از فرم درخواست در مجوزهای شخصی سازی شده / آزمایشی شخصی برای مشتریان Splunk ، می توانید درخواست تمدید مجوز خود را یک هفته قبل از انقضا ارسال کنید .
 • مجوز Dev / Test به شما امکان می دهد 50 گیگابایت داده را در روز فهرست کنید. اگر بیش از این مقدار باشید ، اخطار مجوز دریافت خواهید کرد.
 • اگر تعدادی اخطار مجوز وجود داشته باشد ، مجوز Dev / Test از جستجو جلوگیری می کند. برای اطلاع از هشدارها و تخلفات مجوز ، ببینید چه اتفاقی در هنگام نقض مجوز رخ می دهد؟
 • موارد Splunk Enterprise با مجوز Dev / Test با مهر “DEVTEST” در Splunk Web نشان داده می شود.

مجوز Dev / Test با مجوز دیگری انباشته نمی شود. به عنوان مثال ، اگر پس از نصب مجوز Splunk Enterprise ، مجوز Dev / Test را نصب کنید ، مجوز Dev / Test پرونده مجوز Splunk Enterprise را حذف و جایگزین می کند. در صورت نیاز به درخواست مجدد ، باید یک نسخه از مجوز Dev / Test خود را نگه دارید.

برای درخواست مجوز Dev / Test ، به مجوزهای شخصی / آزمایش شخصی برای مشتریان Splunk مراجعه کنید .

مجوز توسعه دهنده

مجوز Developer ویژگی هایی را که هنگام توسعه برنامه های Splunkbase یا برنامه های خصوصی و تسهیل آزمایش برنامه در یک محیط توزیع شده Splunk Enterprise قبل از استقرار یا انتشار ، استفاده شده است. در اینجا شرایط این نوع مجوز وجود دارد:

 • مجوز Developer به شما امکان دسترسی به تمام ویژگی های Splunk Enterprise را می دهد.
 • مجوز Developer مخصوص نصب های توزیعی و توزیعی Splunk Enterprise است.
 • مجوز برنامه نویس را نمی توان با مجوزهای دیگر انباشته کرد.
 • مجوز برنامه نویس پس از 6 ماه منقضی می شود. با استفاده از فرم درخواست در ثبت نام مجوز برنامه نویس Splunk می توانید درخواست تمدید مجوز خود را یک هفته قبل از انقضا ارسال کنید .
 • مجوز Developer به شما امکان می دهد 10 گیگابایت داده را در روز فهرست کنید. اگر بیش از این مقدار باشید ، اخطار مجوز دریافت خواهید کرد.
 • اگر تعدادی اخطار مجوز وجود داشته باشد ، مجوز Developer از جستجو جلوگیری می کند. برای اطلاع از هشدارها و تخلفات مجوز ، ببینید چه اتفاقی در هنگام نقض مجوز رخ می دهد؟

برای درخواست مجوز برنامه نویس ، به ثبت نام مجوز توسعه دهنده Splunk مراجعه کنید .

مجوزهای توسعه دهنده Splunk را مقایسه کنید

برای مقایسه انواع مجوزهای توسعه دهنده Splunk با این جدول مشورت کنید.

شرایط مجوز توسعه / آزمایش توسعه دهنده
در حال حاضر جستجو را مسدود می کند در حالی که تخلف دارد متفاوت است آره
به صورت داخلی ثبت می شود و هنگام هشدار یا تخلف پیام را در Splunk Web نمایش می دهد آره آره
پشته هایی با مجوزهای دیگر نه نه
مجموعه ویژگی های Splunk Enterprise کامل را فعال می کند نه آره

انواع دیگر مجوزها

Splunk مجوزهای دیگری را با قابلیت کاهش برای استفاده های خاص فراهم می کند:

مجوز آزمایشی Splunk Enterprise

هنگامی که Splunk Enterprise را بارگیری و نصب می کنید ، مجوز Splunk Enterprise Trial به طور خودکار برای آن نمونه تولید می شود. در اینجا شرایط این نوع مجوز وجود دارد:

 • مجوز Enterprise Trial به تمام ویژگی های Splunk Enterprise دسترسی دارد.
 • مجوز Enterprise Trial فقط برای نصب های منفرد و تک نمونه Splunk Enterprise است.
 • مجوز Enterprise Trial را نمی توان با مجوزهای دیگر انباشته کرد.
 • مجوز Enterprise Trial 60 روز پس از نصب نمونه Splunk Enterprise منقضی می شود.
 • مجوز Enterprise Trial به شما امکان می دهد 500 مگابایت داده را در روز فهرست کنید. اگر از این حد فراتر بروید ، اخطار مجوز دریافت می کنید.
 • مجوز Enterprise Trial در صورت وجود چندین اخطار مجوز ، از جستجو جلوگیری می کند. برای اطلاع از هشدارها و تخلفات مجوز ، ببینید چه اتفاقی در هنگام نقض مجوز رخ می دهد؟

اگر می خواهید یک آزمایش آزمایشی Splunk Enterprise توزیع شده متشکل از چندین نمونه Splunk Enterprise که با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند ، راه اندازی کنید ، هر نمونه باید از مجوز آزمایشی Enterprise خود ساخته شده استفاده کند. با مجوز Enterprise Trial نمی توانید از مدیریت مجوز متمرکز استفاده کنید.

مجوز آزمایشی فروش

مجوز فروش آزمایشی برای مشتریانی است که به دلیل محدودیت های زمانی یا حجم نمایه سازی ، نمی توانند از مجوز Enterprise Trial استفاده کنند. اگر در حال آماده سازی آزمایشی یا اثبات مفهوم برای استقرار بزرگ هستید و می خواهید دوره آزمایشی با مدت زمان طولانی تری ایجاد کنید یا حجم نمایه سازی بیشتری را ایجاد کنید ، مجوز فروش دادگاه را بخواهید. با درخواست خود با Splunk Sales یا نماینده فروش خود تماس بگیرید.

مجوز رایگان

مجوز رایگان اجازه می دهد تا یک نمونه کاملا رایگان Splunk Enterprise با قابلیت های محدود و استفاده از مجوز. در اینجا شرایط این نوع مجوز وجود دارد:

 • مجوز رایگان به برخی از ویژگی های Splunk Enterprise دسترسی می دهد.
 • مجوز رایگان فقط برای نصب مستقل و یک نمونه از Splunk Enterprise است.
 • مجوز رایگان را نمی توان با مجوزهای دیگر انباشته کرد.
 • مجوز رایگان منقضی نمی شود.
 • مجوز رایگان به شما امکان می دهد 500 مگابایت داده را در روز فهرست کنید. اگر بیش از این مقدار باشید ، اخطار مجوز دریافت خواهید کرد.
 • مجوز رایگان در صورت وجود چندین اخطار مجوز ، از جستجو جلوگیری می کند. برای اطلاع از هشدارها و تخلفات مجوز ، ببینید چه اتفاقی در هنگام نقض مجوز رخ می دهد؟

برای لیستی از ویژگی های غیرفعال شده در Splunk Free ، درباره Splunk Free مراجعه کنید .

مجوز حمل و نقل

مجوز Forwarder یک مجوز تعبیه شده در Splunk Enterprise است. این طراحی شده است که اجازه می دهد تا حمل و نقل نامحدود ، همراه با زیر مجموعه ای از ویژگی های Splunk Enterprise مورد نیاز برای مدیریت پیکربندی ، احراز هویت و ارسال داده ها.

حمل و نقل جهانی به طور پیش فرض مجوز Forwarder را نصب می کند. حمل و نقل سنگین و حمل و نقل سبک باید به صورت دستی پیکربندی شود تا از مجوز Forwarder استفاده شود.

از حمل و نقل سنگین اغلب برای انجام عملکردهای پیچیده تر از آنچه مجوز Forwarder اجازه می دهد استفاده می شود. دسترسی به ویژگی هایی مانند احراز هویت پیشرفته ، هشدار ، جستجوی توزیع شده ، KVStore و نمایه سازی نیاز به مجوز Enterprise دارد. برای دسترسی به این ویژگی ها می توانید انتقال دهنده سنگین را به عنوان همکار با یک پروانه اصلی پیکربندی کنید. برای یادگیری نحوه پیکربندی اتصال برای مدیریت مجوز ، به مدیریت برده های مجوز مراجعه کنید

مجوز بتا

انتشار نرم افزار Splunk beta به مجوزهای Beta اختصاصی خود احتیاج دارد ، که با دیگر نسخه های نرم افزاری Splunk سازگار نیست. مجوزهای بتا معمولاً ویژگی های خاص Splunk Enterprise را برای مدت زمان مشخص انتشار بتا فعال می کنند.

مجوز Splunk Premium App

مجوز برنامه Splunk Premium همراه با مجوز Splunk Enterprise برای دسترسی به عملکرد یک برنامه استفاده می شود. برنامه های Splunk Premium شامل Splunk Enterprise Security و ITSI هستند.

 

Types of Splunk Enterprise licenses

Each Splunk software instance requires a license. Splunk software licenses specify the features you have access to and how much data can be indexed. As a customer, you’ll work with licenses for a Splunk platform instance like Splunk Enterprise, and a premium app license like Enterprise Security.

Splunk Enterprise licenses

The Splunk Enterprise licenses are the most common license types. They provide access to the full set of Splunk Enterprise features within a defined limit of indexed data per day, or vCPU count.

The Splunk Enterprise license

The Enterprise license is measured by daily data ingestion, and must be purchased. Here are the conditions for this license type:

 • The Enterprise license gives you access to all Splunk Enterprise features.
 • The Enterprise license is for single-instance and distributed installations of Splunk Enterprise.
 • The Enterprise licenses can be stacked and assigned to license pools. For information on splitting or allocating portions of a license, see Allocate license volume.
 • The Enterprise license can be purchased by daily indexing volume. For purchasing information, see Splunk Enterprise Pricing FAQ.
 • The Enterprise license cannot stack with an infrastructure-based license.
 • The Enterprise license does not currently enforce license violations for license stacks of 100 GB of data per day or more.
 • The Enterprise license prevents searching if your license stack is less than 100 GB of data per day and there are a number of license warnings. To learn about license warnings and violation, see What happens during a license violation?

Contact Splunk Sales for information about purchasing the Enterprise license for Splunk Enterprise.

The Splunk Enterprise infrastructure license

The Enterprise infrastructure license is measured by vCPU allocation, and must be purchased. Here are the conditions for this license type:

 • The Enterprise infrastructure license gives you access to all Splunk Enterprise features.
 • The Enterprise infrastructure license is for single-instance and distributed installations.
 • The Enterprise infrastructure licenses can be stacked and assigned to pools. For information on splitting or allocating portions of a license, see Allocate license volume.
 • The Enterprise infrastructure license can be purchased by number of vCPUs. For purchasing information, see Infrastructure-Based Pricing.
 • The Enterprise infrastructure license cannot stack with a volume-based license.
 • The Enterprise infrastructure license does not currently enforce license violations for exceeding vCPU usage.

Contact Splunk Sales for information about purchasing the Enterprise license for Splunk Enterprise.

Compare Splunk Enterprise licenses

Consult this table for a comparison of Splunk Enterprise license types:

License conditions Enterprise:
with less than 100 GB of data per day license stack
Enterprise:
with 100 GB of data per day or larger license stack
Enterprise: Infrastructure (vCPU)
Currently blocks search while in violation Yes No No
Logs internally and displays message in Splunk Web when in warning or violation Yes Yes No
Stacks with other licenses Yes Yes No
Enables full Splunk Enterprise feature set Yes Yes Yes

Splunk developer licenses

There are two different Splunk developer licenses, the Dev/Test license and the Developer license:

The Splunk developer licenses are for development and testing, and cannot be used for production use cases.

Dev/Test license

The Dev/Test license is only available to customers that own a Splunk Enterprise license. It’s used by customers with pre-production environments to test upgrades and evaluate customized app configuration changes before moving the changes into production. Here are the conditions for this license type:

 • The Dev/Test license gives limited access to Splunk Enterprise features.
 • The Dev/Test license is for standalone, single-instance use only installations.
 • The Dev/Test license cannot be stacked with other licenses.
 • The Dev/Test license expires after 6 months. You can submit a request to renew your license one week before it expires using the request form at Personalized Dev/Test Licenses for Splunk Customers.
 • The Dev/Test license allows you to index 50 GB of data per day. If you exceed that you will receive a license warning.
 • The Dev/Test license will prevent searching if there are a number of license warnings. To learn about license warnings and violation, see What happens during a license violation?
 • Instances of Splunk Enterprise with a Dev/Test license are indicated by a “DEVTEST” stamp in Splunk Web.

A Dev/Test license will not stack with another license. For example, if you install a Dev/Test license after installing a Splunk Enterprise license, the Dev/Test license removes and replaces the Splunk Enterprise license file. You should maintain a copy of your Dev/Test license should you need to reapply it.

To request a Dev/Test license, see Personalized Dev/Test Licenses for Splunk Customers.

Developer license

The Developer license offers features used when developing Splunkbase apps or private apps, and to facilitate app testing in a Splunk Enterprise distributed environment before deployment or release. Here are the conditions for this license type:

 • The Developer license gives you access to all Splunk Enterprise features.
 • The Developer license is for single-instance and distributed installations of Splunk Enterprise.
 • The Developer license cannot be stacked with other licenses.
 • The Developer license expires after 6 months. You can submit a request to renew your license one week before it expires using the request form at Splunk Developer License Signup.
 • The Developer license allows you to index 10 GB of data per day. If you exceed that you will receive a license warning.
 • The Developer license will prevent searching if there are a number of license warnings. To learn about license warnings and violation, see What happens during a license violation?

To request a Developer license, see Splunk Developer License Signup.

Compare Splunk developer licenses

Consult this table for a comparison of Splunk developer license types.

License conditions Dev/Test Developer
Currently blocks search while in violation Varies Yes
Logs internally and displays message in Splunk Web when in warning or violation Yes Yes
Stacks with other licenses No No
Enables full Splunk Enterprise feature set No Yes

Other types of licenses

Splunk provides other licenses with reduced functionality for specific uses:

The Splunk Enterprise trial license

When you download and install Splunk Enterprise, a Splunk Enterprise Trial license is automatically generated for that instance. Here are the conditions for this license type:

 • The Enterprise Trial license gives access to all Splunk Enterprise features.
 • The Enterprise Trial license is for standalone, single-instance installations of Splunk Enterprise only.
 • The Enterprise Trial license cannot be stacked with other licenses.
 • The Enterprise Trial license expires 60 days after you install the Splunk Enterprise instance.
 • The Enterprise Trial license allows you to index 500 MB of data per day. If you exceed that limit you receive a license warning.
 • The Enterprise Trial license prevents searching if there are a number of license warnings. To learn about license warnings and violation, see What happens during a license violation?

If you want to set up a trial Splunk Enterprise distributed deployment consisting of multiple Splunk Enterprise instances communicating with each other, each instance must use its own self-generated Enterprise Trial license. You cannot use centralized license management with the Enterprise Trial license.

Sales Trial license

A Sales Trial license is for customers who cannot use the Enterprise Trial license due to the time or indexing volume limits. Ask for a Sales Trial license if you are preparing a pilot or proof of concept for a large deployment and want to create a trial with a longer duration or to allow more indexing volume. Contact Splunk Sales or your sales representative with your request.

Free license

The Free license allows a completely free Splunk Enterprise instance with limited functionality and license usage. Here are the conditions for this license type:

 • The Free license gives access to some Splunk Enterprise features.
 • The Free license is for a standalone, single-instance installation of Splunk Enterprise only.
 • The Free license cannot be stacked with other licenses.
 • The Free license does not expire.
 • The Free license allows you to index 500 MB of data per day. If you exceed that you will receive a license warning.
 • The Free license prevents searching if there are a number of license warnings. To learn about license warnings and violation, see What happens during a license violation?

For a list of features that are disabled in Splunk Free, see About Splunk Free.

Forwarder license

The Forwarder license is an embedded license within Splunk Enterprise. It is designed to allow unlimited forwarding, along with a subset of Splunk Enterprise features needed for configuration management, authentication, and sending data.

The universal forwarder installs the Forwarder license by default. Heavy forwarders and light forwarders must be manually configured to use the Forwarder license.

A heavy forwarder is often used to perform more complex functions than the Forwarder license allows. Access to features such as advanced authentication, alerting, distributed search, KVStore, and indexing require an Enterprise license. You can configure the heavy forwarder as a peer to a license master to gain access to those features. To learn how to configure a connection for license management, see Manage license slaves

Beta license

Splunk beta software releases require their own Beta licenses, which are not compatible with other Splunk software releases. Beta licenses typically enable specific Splunk Enterprise features for a specified Beta release duration.

Splunk Premium App license

A license for a Splunk premium app is used in conjunction with a Splunk Enterprise license to access the functionality of an app. Splunk Premium apps include, but are not limited to, Splunk Enterprise Security and ITSI.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *