دسته‌بندی نشده

WSA-Product

#NoProductDescriptionList Price (USD)
1L-WSA-CTA-LIC=Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA$0.00
2L-WSA-CTA-1Y-S7Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 1YR, 4K-4999 Users$25.19
3L-WSA-CTA-1Y-S8Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 1YR, 5K-9999 Users$21.35
4L-WSA-CTA-1Y-S9Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 1YR, 10K-19999 Users$20.00
5L-WSA-CTA-1Y-S10Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 1YR, 20K-49999 Users$17.00
6L-WSA-CTA-1Y-S11Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 1YR, 50K-99999 Users$14.73
7L-WSA-CTA-1Y-S12Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 1YR, 100K+ Users$12.98
8L-WSA-CTA-3Y-S4Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 3YR, 1K-1999 Users$63.74
9L-WSA-CTA-1Y-S4Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 1YR, 1K-1999 Users$27.74
10L-WSA-CTA-1Y-S5Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 1YR, 2K-2999 Users$26.75
11L-WSA-CTA-1Y-S6Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 1YR, 3K-3999 Users$25.78
12L-WSA-CTA-5Y-S12Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 5YR, 100K+ Users$48.01
13L-WSA-CTA-5Y-S11Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 5YR, 50K-99999 Users$52.21
14L-WSA-CTA-5Y-S10Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 5YR, 20K-49999 Users$61.00
15L-WSA-CTA-5Y-S6Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 5YR, 3K-3999 Users$92.36
16L-WSA-CTA-5Y-S7Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 5YR, 4K-4999 Users$87.53
17L-WSA-CTA-5Y-S5Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 5YR, 2K-2999 Users$92.84
18L-WSA-CTA-5Y-S4Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 5YR, 1K-1999 Users$105.05
19L-WSA-CTA-3Y-S9Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 3YR, 10K-19999 Users$43.00
20L-WSA-CTA-3Y-S12Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 3YR, 100K+ Users$28.81
21L-WSA-CTA-3Y-S11Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 3YR, 50K-99999 Users$33.00
22L-WSA-CTA-3Y-S10Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 3YR, 20K-49999 Users$37.00
23L-WSA-CTA-3Y-S6Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 3YR, 3K-3999 Users$55.41
24L-WSA-CTA-3Y-S7Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 3YR, 4K-4999 Users$53.19
25L-WSA-CTA-3Y-S5Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 3YR, 2K-2999 Users$58.99
26L-WSA-CTA-5Y-S8Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 5YR, 5K-9999 Users$71.91
27L-WSA-CTA-5Y-S9Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 5YR, 10K-19999 Users$67.00
28L-WSA-CTA-3Y-S8Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 3YR, 5K-9999 Users$47.00
29L-WSA-CTA-5Y-S3Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 5YR, 500-999 Users$108.00
30L-WSA-CTA-3Y-S2Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 3YR, 200-499 Users$75.38
31L-WSA-CTA-5Y-S2Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 5YR, 200-499 Users$118.79
32L-WSA-CTA-3Y-S1Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 3YR, 100-199 Users$88.91
33L-WSA-CTA-5Y-S1Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 5YR, 100-199 Users$140.79
34L-WSA-CTA-1Y-S3Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 1YR, 500-999 Users$28.00
35L-WSA-CTA-3Y-S3Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 3YR, 500-999 Users$65.93
36L-WSA-CTA-1Y-S2Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 1YR, 200-499 Users$33.69
37L-WSA-CTA-1Y-S1Cisco Cognitive Threat Analytics - WSA, 1YR, 100-199 Users$39.33

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *