دسته‌بندی نشده

NGFW

#No Product Description List Price (USD)Our Price  Quote Sheet
1 L-FTD4331-TM-1Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on ISR 4331 1Y Svc Sub $2,550.00


2 L-FTD4331-TM-3Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on ISR 4331 3Y Svc Sub $6,120.00


3 L-FTD4331-TM-5Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on ISR 4331 5Y Svc Sub $10,200.00


4 L-FTD4331-TM=
Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on ISR 4331 Licenses $0.00


5 L-FTD4351-TM-1Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on ISR 4351 1Y Svc Sub $3,400.00


6 L-FTD4351-TM-3Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on ISR 4351 3Y Svc Sub $8,160.00


7 L-FTD4351-TM-5Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on ISR 4351 5Y Svc Sub $13,600.00


8 L-FTD4351-TM=
Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on ISR 4351 Licenses $0.00


9 L-FTD4451-TM-1Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on ISR 4451 1Y Svc Sub $7,225.00


10 L-FTD4451-TM-3Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on ISR 4451 3Y Svc Sub $17,340.00


11 L-FTD4451-TM-5Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on ISR 4451 5Y Svc Sub $28,900.00


12 L-FTD4451-TM=
Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on ISR 4451 Licenses $0.00


13 L-FTD4451A-TM-1Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on ISR 4451-120 1Y Svc Sub $5,950.00


14 L-FTD4451A-TM-3Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on ISR 4451-120 3Y Svc Sub $14,280.00


15 L-FTD4451A-TM-5Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on ISR 4451-120 5Y Svc Sub $23,800.00


16 L-FTD4451A-TM=
Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on ISR 4451-120 Licenses $0.00


17 L-FTDE140N-TM-1Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on UCS-E140N 1Y Svc Sub $1,700.00


18 L-FTDE140N-TM-3Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on UCS-E140N 3Y Svc Sub $4,080.00


19 L-FTDE140N-TM-5Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on UCS-E140N 5Y Svc Sub $6,800.00


20 L-FTDE140N-TM=
Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on UCS-E140N Licenses $0.00


21 L-FTDUCSE-TM-1Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on UCS-E 1Y Svc Sub $7,225.00


22 L-FTDUCSE-TM-3Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on UCS-E 3Y Svc Sub $17,340.00


23 L-FTDUCSE-TM-5Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on UCS-E 5Y Svc Sub $28,900.00


24 L-FTDUCSE-TM=
Cisco NGFWv IPS, Apps and AMP on UCS-E Licenses $0.00


25 L-FTD4331-TC-1Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR 4331 1Y Svc Sub $1,800.00


26 L-FTD4331-TC-3Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR 4331 3Y Svc Sub $4,320.00


27 L-FTD4331-TC-5Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR 4331 5Y Svc Sub $7,200.00


28 L-FTD4331-TC=
Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR 4331 Licenses $0.00


29 L-FTD4351-TC-1Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR 4351 1Y Svc Sub $2,400.00


30 L-FTD4351-TC-3Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR 4351 3Y Svc Sub $5,760.00


31 L-FTD4351-TC-5Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR 4351 5Y Svc Sub $9,600.00


32 L-FTD4351-TC=
Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR 4351 Licenses $0.00


33 L-FTD4451-TC-1Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR 4451 1Y Svc Sub $5,100.00


34 L-FTD4451-TC-3Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR 4451 3Y Svc Sub $12,240.00


35 L-FTD4451-TC-5Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR 4451 5Y Svc Sub $20,400.00


36 L-FTD4451-TC=
Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR 4451 Licenses $0.00


37 L-FTD4451A-TC-1Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR 4451-120 1Y Svc Sub $4,200.00


38 L-FTD4451A-TC-3Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR 4451-120 3Y Svc Sub $10,080.00


39 L-FTD4451A-TC-5Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR 4451-120 5Y Svc Sub $16,800.00


40 L-FTD4451A-TC=
Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR 4451-120 Licenses $0.00


41 L-FTDE140N-TC-1Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR-UCS-E140N 1Y Svc Sub $1,200.00


42 L-FTDE140N-TC-3Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR-UCS-E140N 3Y Svc Sub $2,880.00


43 L-FTDE140N-TC-5Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR-UCS-E140N 5Y Svc Sub $4,800.00


44 L-FTDE140N-TC=
Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on ISR-UCS-E140N Licenses $0.00


45 L-FTDUCSE-TC-1Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on UCS-E 1Y Svc Sub $5,100.00


46 L-FTDUCSE-TC-3Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on UCS-E 3Y Svc Sub $12,240.00


47 L-FTDUCSE-TC-5Y
Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on UCS-E 5Y Svc Sub $20,400.00


48 L-FTDUCSE-TC=
Cisco NGFWv IPS, Apps and URL on UCS-E Licenses $0.00


49 L-FTD4331-T-1Y
Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR 4331 1Y Svc Sub $1,500.00


50 L-FTD4331-T-3Y
Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR 4331 3Y Svc Sub $3,600.00


51 L-FTD4331-T-5Y
Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR 4331 5Y Svc Sub $6,000.00


52 L-FTD4331-T=
Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR 4331 Licenses $0.00


53 L-FTD4351-T-1Y
Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR 4351 1Y Svc Sub $2,000.00


54 L-FTD4351-T-3Y
Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR 4351 3Y Svc Sub $4,800.00


55 L-FTD4351-T-5Y
Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR 4351 5Y Svc Sub $8,000.00


56 L-FTD4351-T=
Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR 4351 Licenses $0.00


57 L-FTD4451-T-1Y
Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR 4451 1Y Svc Sub $4,250.00


58 L-FTD4451-T-3Y
Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR 4451 3Y Svc Sub $10,200.00


59 L-FTD4451-T-5Y
Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR 4451 5Y Svc Sub $17,000.00


60 L-FTD4451-T=
Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR 4451 Licenses $0.00


61 L-FTD4451A-T-1Y
Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR 4451-120 1Y Svc Sub $3,500.00


62 L-FTD4451A-T-3Y
Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR 4451-120 3Y Svc Sub $8,400.00


63 L-FTD4451A-T-5Y
Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR 4451-120 5Y Svc Sub $14,000.00


64 L-FTD4451A-T=
Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR 4451-120 Licenses $0.00


65 L-FTDE140N-T-1Y
Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR with UCS-E140N 1Y Svc Sub $1,000.00


66 L-FTDE140N-T-3Y
Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR with UCS-E140N 3Y Svc Sub $2,400.00


67 L-FTDE140N-T-5Y
Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR with UCS-E140N 5Y Svc Sub $4,000.00


68 L-FTDE140N-T=
Cisco NGFWv IPS and Apps on ISR with UCS-E140N Licenses $0.00


69 L-FTDUCSE-T-1Y
Cisco NGFWv IPS and Apps on UCS-E 1Y Svc Sub $4,250.00


70 L-FTDUCSE-T-3Y
Cisco NGFWv IPS and Apps on UCS-E 3Y Svc Sub $10,200.00


71 L-FTDUCSE-T-5Y
Cisco NGFWv IPS and Apps on UCS-E 5Y Svc Sub $17,000.00


72 L-FTDUCSE-T=
Cisco NGFWv IPS and Apps on UCS-E Licenses $0.00


73 L-FTD4331-TMC-1Y
Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on ISR 4331 1Y Svc Sub $3,000.00


74 L-FTD4331-TMC-3Y
Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on ISR 4331 3Y Svc Sub $7,200.00


75 L-FTD4331-TMC-5Y
Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on ISR 4331 5Y Svc Sub $12,000.00


76 L-FTD4331-TMC=
Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on ISR 4331 Licenses $0.00


77 L-FTD4351-TMC-1Y
Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on ISR 4351 1Y Svc Sub $4,000.00


78 L-FTD4351-TMC-3Y
Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on ISR 4351 3Y Svc Sub $9,600.00


79 L-FTD4351-TMC-5Y
Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on ISR 4351 5Y Svc Sub $16,000.00


80 L-FTD4351-TMC=
Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on ISR 4351 Licenses $0.00


81 L-FTD4451-TMC-1Y
Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on ISR 4451 1Y Svc Sub $8,500.00


82 L-FTD4451-TMC-3Y
Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on ISR 4451 3Y Svc Sub $20,400.00


83 L-FTD4451-TMC-5Y
Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on ISR 4451 5Y Svc Sub $34,000.00


84 L-FTD4451-TMC=
Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on ISR 4451 Licenses $0.00


85 L-FTD4451A-TMC-1Y
Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on 4451-120 1Y Svc Sub $7,000.00


86 L-FTD4451A-TMC-3Y
Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on 4451-120 3Y Svc Sub $16,800.00


87 L-FTD4451A-TMC-5Y
Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on 4451-120 5Y Svc Sub $28,000.00


88 L-FTD4451A-TMC=
Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on 4451-120 Licenses $0.00


89 L-FTDE140N-TMC-1Y
Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on UCS-E140N 1Y Svc Sub $2,000.00


90 L-FTDE140N-TMC-3Y
Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on UCS-E140N 3Y Svc Sub $4,800.00


91 L-FTDE140N-TMC-5Y
Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on UCS-E140N 5Y Svc Sub $8,000.00


92 L-FTDE140N-TMC=
Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on UCS-E140N Licenses $0.00


93 L-FTDUCSE-TMC-1Y
Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on UCS-E 1Y Svc Sub $8,500.00


94 L-FTDUCSE-TMC-3Y
Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on UCS-E 3Y Svc Sub $20,400.00


95 L-FTDUCSE-TMC-5Y
Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on UCS-E 5Y Svc Sub $34,000.00


96 L-FTDUCSE-TMC=
Cisco NGFWv IPS, Apps, AMP and URL on UCS-E Licenses $0.00


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *